බ්ලොග් ස්ටාර් තරගයේ ප්‍රතිපල

බ්ලොග් ස්ටාර් තරගයේ අවසන් ප්‍රතිපල  පහත සදහන් අයුරු වන අතර වැඩිම මන්නප ලබා ගනිමින් 
"සුභ සිතුවිලි"
තරගය ජයග්‍රහණය කරන ලදී. 
 
 

මෙම ලිපි වලින් ප්‍රකාශ වන්නේ එම ලිපි වල කර්තෘවරුන්ගේ මත පමණි. මෙමගින් "සින්ඩි ලංකා" හි මතයක් ප්‍රකාශ නොවන බව සහ ඒ පිළිබඳව කිසිදු වගකීමක් "සින්ඩි ලංකා" විසින් නොදරන බව ද කරුණාවෙන් සලකන්න.