මෝහාන්දකාර දුරුවී ධර්මාලෝකයෙන් සැම සිත් සතන් ආලෝකමත් වේවා

ලාංකීය බ්ලොග් කරුවන්ගේ බ්ලොග් සින්ඩිය "සින්ඩි ලංකා"

ඔබේ අඩවිය / ලිපිය  සොයන්න
මෙම ලිපි වලින් ප්‍රකාශ වන්නේ එම ලිපි වල කර්තෘවරුන්ගේ මත පමණි. මෙමගින් "සින්ඩි ලංකා" හි මතයක් ප්‍රකාශ නොවන බව සහ ඒ පිළිබඳව කිසිදු වගකීමක් "සින්ඩි ලංකා" විසින් නොදරන බව ද කරුණාවෙන් සලකන්න.